NTUU “KPI” Visnyk: Philosophy. Psychology. Pedagogics - №1, 2009

Visnyk of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogics

2009, Number 1

CONTENT             Ukrainian

PHILOSOPHY

PSYCHOLOGY

PEDAGOGICS