NTUU “KPI” Visnyk: Philosophy. Psychology. Pedagogics - №2, 2010

Visnyk of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogics

2010, Number 2

CONTENT             Ukrainian

PHILOSOPHY

PSYCHOLOGY

PEDAGOGICS