На головну сторінку: Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Бібліографія в кінці статті (пристатейний список літератури) має назву "Список використаних джерел" (запис прописними літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання ліворуч).
Бібліографія має бути складена відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень № 5 за 2009 р.).

У тексті статті мають бути посилання на всі джерела у списку.
Посилання у тексті статті позначають у квадратних дужках, наприклад [11], номер сторінки друкованого видання відділяють комою, наприклад, [11,  128] або [11,  55-56]. Посилання на декілька джерел: [3-6] або [2; 7; 11].
Технічні можливості оформлення текстів (Word) дозволяють робити гіперпосилання на конкретне джерело у пристатейному списку. Редакція орієнтує авторів користуватися такими засобами. Зручність оформлення переліку джерел при написанні тексту статті з гіперпосиланнями в тому, що кожний пункт списку закріплено за відповідними "квадратними дужками" і при змінах нумерації (додаванні нових джерел, перестановках за абеткою тощо) відповідність зберігається.

Обов’язковим для джерела вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань – номер видання та сторінки, на яких розміщено матеріал; для електронного видання – назву ресурсу і точну адресу публікації.

Редакція звертає увагу авторів на необхідність формування списку джерел (ДСТУ) за абеткою, джерела латиницею йдуть після джерел кирилицею. Порядок джерел у References відповідає порядку джерел за ДСТУ.

References – представлення списку літератури латиницею шляхом поєднання транслітерації та перекладу. Транслітерація українського тексту здійснюється за стандартом Паспортний - КМУ 2010 (посилання на он-лайн транслітератор), транслітерувати російськомовний текст можна за цим посиланням. Використання в References лише транслітерації неприпустимо.

За можливістю в References слід включати перекладну назву статті в тому вигляді, у якому вона наведена в журналі (наприклад, в англомовному змісті номеру чи в анотаціях). У такому випадку транслітерація назви статті не обов’язкова, але натомість в кінці опису слід вказати у дужках мову публікації (in Ukrainian / in Russian).

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ
ДСТУ Стандарт АРА
Книги
  Українською/ російською мовами:
 • Last, First. (Year). Title- translit [Title- translate]. City, Publishing
 • Last, First. (Year). Title- translate. City, Publishing (In Ukrainian).
 • Англійською/ німецькою мовами:
 • Last, First. (Year). Title. City, Publishing
 • Author, F.M. (Year). Title of work. Retrieved from http://xxxxx
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Д. Белл; Изд. 2-ое, испр. и доп. — М. : Академия, 2004. — 949 с. Bell, D. (2004). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. Moskov, Akademija (In Russian).
Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти: [монографія] / Ярошенко А. О. – К. : Вид-во НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2004. – 156 с. Yaroshenko, A. O. (2004). Tsinnisnyi dyskurs osvity [Valuable educational discourse]. Kyiv, Vyd-vo NPU imeni N. P. Drahomanova.
СТАТТІ
  Українською/ російською мовами:
 • Author, F.M. (Publication year). Article Title-translit [Translated Article Title]. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp.
 • За наявності офіційного перекладу назви журналу та назви статті англійською, транслітерація не потрібна:
 • Author, F.M. (Publication year). Translated Article Title. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp. (In Ukrainian / In Russian).
 • Англійською/ німецькою мовами:
 • Author, F.M., Author F.M., & Author F.M. (Publication year). Article Title. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp.
 • Author, F.M. (Publication year). Article Title. Journal Title, Volume(Issue), pp.-pp. Retrieved from http://xxxxx or doi:XX.XXXXX
 • Статті з сайтів (не електронні журнали):
 • Article title. (Year, Month Date of publication). Retrieved from http://xxxxx
Андрущенко В. П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть / В. П. Андрущенко // Вища освіта. – 2001. – № 2. – С. 5-13. Andrushchenko, V. P. (2001). Teoretyko-metodolohichni zasady modernizatsii vyshchoi osvity v Ukraini na rubezhi stolit [Theoretical and methodological principles modernization of higher education in Ukraine on the border of the centuries]. Vyshcha osvita, 2, 5-13.
Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в сучасному суспільстві / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2014. – 1 (40). – С.3-9. Arkhypova, Ye.O. (2014). The synergetic vector of the explication of the security in modern society. Visnyk of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogics. 1 (40), 3-9. (In Ukrainian).
Lin M., Hoffman E., Borengasser C. Is social media too social for class? A case study of Twitter use // Tech Trends. – 2013. – 57(2). – рр. 39-45. Lin, M., Hoffman, E., & Borengasser, C. (2013). Is social media too social for class? A case study of Twitter use. Tech Trends, 57(2), 39-45.
Романовський О. О. Державна політика США і Великобританії щодо підтримки розвитку вищої освіти / О. О. Романовський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 12. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=928. Romanovskyi, O. O. (2015). The US AND UK state policy or support of higher education. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 12. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=928 (In Ukrainian).
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ТЕЗИ Last name, F.M. (Year published). Title of Paper or Proceedings. In Title of Conference, Place of publication: Publisher, pp.-pp.
Погребняк О.С. Творчий процес у контексті креативного менеджменту / О.С. Погребняк // Матеріали ХVІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (22-23 квітня 2015 р., Київ) . – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.156-157. Bell, D. (2004). Pohrebniak, O.S. (2015). Tvorchyi protses u konteksti kreatyvnoho menedzhmentu [The creative process in the context of creative management]. ХVІІІ vseukrainska naukovo-praktychna konferentsija studentiv ta aspirantiv «Dni nauky», Kyiv : NTUU «KPI», 156-157.
 
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

03056 Київ, проспект Перемоги 37,
Національний технічний університет України “КПІ”,
корпус 7, к.117
тел./факс: +38 (044) 406-84-53
e-mail: pptu@kpi.ua