На головну сторінку: Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ВИМОГИ ДО СТАТТІ

УВАГА! У зв'язку з перереєстрацією журналу статті тимчасово не приймаються! Про відновлення роботи журналу буде повідомлено на наших сайтах.

Редакція приймає матеріали, зміст яких оформлено відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.) і міжнародних стандартів.
Мова статей – українська, російська, англійська.
Обов’язковим є посилання в тексті статті на всі використані джерела.
Структура статті: актуальність, постановка проблеми, аналіз публікацій і досліджень у даній області, мета статті, виклад основних положень статті, висновки і перспективи подальших розробок (досліджень). Структурні частини на цій основі сформувати так:
Для теоретичного дослідження: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ; РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ; ВИСНОВКИ.
Для прикладного дослідження: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ; МЕТОДИКА ТА ПРОЦЕДУРА ДОСЛІДЖЕННЯ; РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ; ВИСНОВКИ.

Оплата публікації здійснюється виключно після проходження процедури рецензування.

СТРУКТУРА та ОФОРМЛЕННЯ ПОДАННЯ

У першому рядку зліва вказати УДК. Наступні рядки по центру:

Через рядок – основний текст статті. Розмір абзацу – 1,25 см.

Обсяг статті (разом із рисунками і таблицями) – 0,5 др. арк. (10-12 стор.).
Формат аркушів А4 (210х297 мм). Відступи: 2,5 см. Основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
Таблиці та рисунки бажано подавати також і в окремому файлі (завантажується на четвертому кроці подання статті як супровідні матеріали). Заголовки таблиць розміщувати по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерацію праворуч таблиці над заголовком. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підписи під рисунками з їхньою нумерацією розміщувати по центру (розмір шрифту 12).
Через рядок – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань указати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. Джерела подавати в нумерованому списку за абеткою відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень № 5 за 2009 р.).
Через рядок – REFERENCES (Список джерел латиницею). References подаються в стандарті APA (American Psychological Association).
Зразки оформлення джерел подано на сторінці нашого сайту.
Через рядок:

ПОДАННЯ СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ

Редакція публікує статті, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.
Аспіранти і магістранти подають рецензію на статтю від наукового керівника.
Електронну версію з розширенням файлу (файлів) ".doc" завантажувати на сайт http://journal-phipsyped.kpi.ua/. Деталі щодо оформлення матеріалів та процедури завантаження статті розміщені за цим посиланням.


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

03056 Київ, проспект Перемоги 37,
Національний технічний університет України “КПІ”,
корпус 7, к.117
тел./факс: +38 (044) 204-84-53
e-mail: pptu@kpi.ua